Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Meekelenkamp Parkeervloersystemen B.V.

Meekelenkamp Parkeervloersystemen | Versie 2022

Artikel 1: Definities

 1. Leverancier: besloten vennootschap Meekelenkamp Parkeervloersystemen B.V., gevestigd te Zeeland, Hoefslag 4 5411 LS, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87860007.
 2. Opdrachtgever: zowel de natuurlijk persoon als de rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, aan wie leverancier de aanbieding of opdrachtbevestiging heeft gericht, of die leverancier opdracht heeft gegeven.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende alle werkzaamheden en daarmee verband houdende materialen van de zijde van leverancier, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van leverancier, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn.
 3. De offertes van leverancier zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 4. De aanbiedingen en offertes van leverancier, in welke vorm dan ook, bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden opdracht. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden leverancier niet.
 5. De leverancier is gebonden aan de overeenkomst na zijn schriftelijke bevestiging van de order aan opdrachtgever, dan wel na ontvangst en acceptatie van een getekende bevestiging van de opdrachtgever.
 6. Leverancier behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdracht wordt onder normale omstandigheden en gedurende voor de leverancier normale werktijden uitgevoerd.
 2. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden bij overeenkomst nader overeengekomen maar vangt niet eerder aan dan wanneer alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van leverancier zijn en de opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.
 3. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, kan nimmer – ook niet na ingebrekestelling – aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden en/of diensten geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.
 5. Het is leverancier toegestaan natte ondergronden droog te branden.
 6. De opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat: a. de nodige elektriciteit en water zonder vergoeding ter plaatse beschikbaar zijn, en b. dat alle wettelijke bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen genomen zijn en gehandhaafd worden.
 7. De leverancier zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van de op het werk aanwezige lieren, kranen en bouwliften met bediening.
 8. De opdrachtgever kan de leverancier nimmer aansprakelijk stellen voor het niet begaanbaar zijn van de werkvloer tijdens het uitvoeren der werkzaamheden en vrijwaart de leverancier ook voor aanspraken van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Medewerking van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verbindt zich er voorzorg te dragen, dat de werkzaamheden die niet tot de aan leverancier opgedragen werkzaamheden behoren naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.
 2. Opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan leverancier verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens leverancier gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6: Prijzen

 1. De prijzen zijn exclusief btw en exclusief kosten die in gevolge overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen.
 2. Eventuele wachturen alsmede voorrijdkosten en verloren uren, indien leverancier tevergeefs arriveert op de plaats waar de werkzaamheden in gevolge de overeenkomst behoren te worden uitgevoerd, zullen door leverancier aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst lonen en/of prijzen een verhoging ondergaan, heeft leverancier het recht op verhoging dien overeenkomstig door te berekenen bij iedere onuitgevoerde order, of onuitgevoerd gedeelte van de order.

Artikel 7: Betaling

 1. Leverancier heeft het recht om aan opdrachtgever een aanbetaling te vragen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal leverancier met de werkzaamheden aanvangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Facturering kan plaatsvinden bij opdracht, na afloop van de opdracht, per periode en/of na deeloplevering.
 3. De betalingen zullen telkens geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door leverancier aangegeven wijze zijn verricht.
 4. Verrekening met vorderingen die opdrachtgever op leverancier stelt te hebben, is uitgesloten.
 5. Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van leverancier moeten binnen 8 dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan leverancier kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.
 6. Indien er sprake is van facturering per periode of deeloplevering, kan leverancier de uitvoering van de navolgende onderdelen van de overeenkomst opschorten tot de openstaande factuur volledig door opdrachtgever is voldaan.
 7. Bij niet-tijdige betaling verkeert opdrachtgever direct in verzuim.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn(en) verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5 procent voor elke maand, een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen, over het niet tijdig betaalde bedrag.
 9. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. Voor zover opdrachtnemer voor inning van bedragen rechtskundige hulp nodig heeft en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.
 10. De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting, voortvloeiend uit de overeenkomst en daarmee samenhangende rechtshandelingen, om welke reden dan ook op te schorten.
 11. Indien de leverancier voor of tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft de leverancier het recht geen werkzaamheden te verrichten of niet meer te verrichten en wordt de som voor hetgeen reeds is gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoegen van leverancier door de opdrachtgever tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de aanneemsom.
 12. Door de leverancier gegeven garantie ter zake van de door hem uitgevoerde werkzaamheden vervalt indien en voor zolang opdrachtgever met zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, terwijl voorts betaling niet kan worden geweigerd indien de garantieverplichtingen door leverancier niet of niet ten volle zijn nagekomen.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst en meer-/minderwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien er tussentijdse wijzigingen in de opdracht ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, het niet tijdig ter beschikking stellen van documenten, gegevens of medewerkers, zal leverancier de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen in de opdracht, als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit worden doorbelast aan de opdrachtgever.
 3. Van meerwerk is onder meer sprake wanneer: a. opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden of leveringen wenst die een verzwaring of uitbreiding van het werk tot gevolg hebben of dit duurder maken; alle niet uitdrukkelijk in offerte of opdracht opgenomen werkzaamheden worden geacht niet tot het werk te behoren en vormen meerwerk. b. leverancier aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten gewenst of noodzakelijk acht, omdat dit naar het redelijk oordeel van leverancier noodzakelijk is voor goede en vakkundige uitvoering van het werk of dat nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften daartoe aanleiding geven.
 4. Leverancier zal indien er sprake is van meer- of minderwerk opdrachtgever hierover informeren, ook wat betreft de gevolgen voor de prijs van het werk. Opdrachtgever stemt in met meer/minderwerk en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen twee dagen hiertegen bezwaar heeft gemaakt dan wel het meer- of minderwerk laat uitvoeren.
 5. Meerwerk zal tussentijds gefactureerd mogen worden en betaald worden tegen de tussen partijen overeengekomen dan wel redelijke prijzen. Minderwerk zal bij einde werk aldus worden gefactureerd.
 6. De toepasselijkheid van het in artikel 7:755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9: Monsters, modellen, eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom

 1. Alle gegevens die in een offerte of aanbieding zijn verwerkt, mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de opdracht of de onderhandelingen daarover.
 2. Alle van de leverancier afkomstige informatie zoals tekeningen, schema’s, afbeeldingen, monsters, modellen e.d. die bij offerte of uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van leverancier, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
 3. De opdrachtgever staat er voorin, dat deze door leverancier vervaardigde of verstrekte gegevens en/of voorwerpen niet anders dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 4. Openbaarmaking of verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier.
 5. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht e.d. voortkomende uit of samenhangende met informatie of informatiedragers die opdrachtgever heeft verstrekt.
 6. Indien door leverancier een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 7. Geringe kleur- en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart leverancier ter zake van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen.
 8. Zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan, blijven de aangevoerde materialen eigendom van leverancier.
 9. Zonder medeweten van leverancier is de opdrachtgever voor de betaling niet bevoegd de materialen aan derden te verpanden of eigendom daarvan over te dragen en blijft de leverancier eigenaar daar van voor zover zij niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs inclusief eventuele prijsstijgingen ten volle opeisbaar.
 10. Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt de leverancier onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze jegens leverancier aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de door hem geleverde materialen terug te nemen, of indien deze aan roerend of onroerende zaken zijn gemonteerd te demonteren en terug te nemen.

Artikel 10: Inschakelen van derden

 1. Leverancier is gerechtigd om voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van externe capaciteit (waaronder wordt begrepen inschakeling van derden, externe deskundigen). Leverancier mag dit doen op eigen initiatief en zonder toestemming van de opdrachtgever.
 2. Leverancier zal bij de inschakeling van derden op eigen initiatief, volledig verantwoordelijk blijven voor de correcte uitvoering van haar in de overeenkomst neergelegde verplichtingen.
 3. De met de gebruikmaking van externe capaciteit door leverancier gepaard gaande meerkosten komen voor rekening van opdrachtgever. Leverancier zal opdrachtgever van tevoren op de hoogte brengen over de hoogte van de meerkosten.
 4. In geval opdrachtgever leverancier expliciet verzoekt om gebruik te maken van externe capaciteit en leverancier daarmee schriftelijk instemt, zal leverancier hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Echter, leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor de nakoming door de betreffende derden. Opdrachtgever zal uit eigen naam een overeenkomst aangaan met bedoelde derden.

Artikel 11: Garantie

 1. De door de leverancier geleverde garantie wordt per overeenkomst nader bepaald.
 2. Bij de bij overeenkomst afgegeven garantie zal leverancier altijd rekening houden met een afnemende uitkering ten gevolge van het afnemend nut van het product.
 3. Verzekerde garanties zijn optioneel en kunnen projectmatig vooraf met opdrachtgever worden afgesloten. De kosten welke direct verbonden zijn aan de verzekerde garanties komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede dat zij zich zal inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid, deskundigheid en met inachtneming van de vereiste certificeringen, uit te voeren. Daarbij is het van groot belang dat de opdrachtgever alle klantinstructies van leverancier opvolgt, bij gebreke waarvan iedere aanspraak of garantie komt te vervallen.
 5. Indien de opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat door leverancier geleverde zaken als gevolg van enig voorval schadelijke invloeden kan hebben, dient de opdrachtgever leverancier onverwijld, in ieder geval binnen 24 uur, schriftelijk in kennis te stellen, op straffe van verval van alle rechten en aanspraken.

Artikel 12: Klachten

 1. De opdrachtgever is gehouden geleverde zaken of diensten te keuren en vast te stellen of deze conform de overeenkomst zijn geleverd of uitgevoerd.
 2. Klachten met betrekking tot geleverde zaken en/of diensten moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij leverancier, uiterlijk binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, op straffe van verval van recht.
 3. Tenzij de opdrachtgever bewijst dat zij de door leverancier verstrekte instructies heeft opgevolgd, zal een klacht die mede veroorzaakt kan zijn door het niet naleven van de verstrekte instructies, niet in behandeling worden genomen. Ditzelfde geldt wanneer de opdrachtgever mogelijk niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen op grond van artikel 5. De bewijslast in deze rust steeds bij de opdrachtgever.
 4. Alle vorderingen en/of aanspraken op leverancier, uit welke hoofde dan ook, vervallen binnen 1 jaar nadat deze is ontstaan.

Artikel 13: Oplevering en goedkeuring

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd of als uit mededeling van de opdrachtgever blijkt dat het werk is goedgekeurd of leverancier anderszins er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat het werk is goedgekeurd. Na oplevering vervalt iedere aansprakelijkheid van leverancier voor gebreken die bij oplevering bekend zijn of redelijkerwijze kenbaar waren voor opdrachtgever.
 2. De opneming geschiedt na tot de opdrachtgever gerichte mededeling houdende de dag waarop naar leveranciers oordeel het werk zal zijn voltooid of per datum dat het werk kenbaar voor de opdrachtgever is volbracht.
 3. De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient opdrachtnemer tijdig, zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt.
 4. Nadat het werk is opgenomen zal de opdrachtgever binnen acht dagen schriftelijk mededelen of het werk al dan niet is goedgekeurd. In het laatste geval met opgaaf van de concrete gebreken.
 5. Vindt geen opneming plaats of wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door de opdrachtgever verzonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. Het werk geldt ook als opgeleverd indien het in gebruik wordt genomen of verder wordt bewerkt. Wordt een werk deels in gebruik genomen dan geldt dat deel als goedgekeurd en opgeleverd.
 6. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Opdrachtnemer is gehouden de in lid 3 bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 14: Overmacht

 1. In het geval van overmacht aan de zijde van leverancier worden alle verplichtingen van leverancier, jegens de opdrachtgever, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen, opgeschort.
 2. Ook is leverancier gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of annuleren, ten zijnen keuze, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, met vergoeding aan de leverancier van de door hem gemaakte kosten.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat leverancier niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij leverancier of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan leverancier dan wel externe partijen waarvan leverancier afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.
 4. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog is nagekomen.

Artikel 15: Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan door partijen niet tussentijds worden opgezegd.
 2. Indien opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden en/of zaken die reeds zijn voorbereid, besteld en/of verricht zijn, op basis van het afgesproken tarief bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden c.q. op te zeggen, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 4. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden gevergd. Dit geldt bijvoorbeeld doch niet uitsluitend voor specifieke omstandigheden bij de opdrachtgever en bij veranderde marktomstandigheden met extreme prijsverhogingen.
 5. Indien leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal geschieden, kan leverancier de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.
 8. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 9. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van leverancier op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Leverancier voert een opdracht naar beste vermogen en inzicht uit.
 2. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leverancier.
 3. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot vergoeding van door de opdrachtgever geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever.
 4. De maximaal te vergoeden schade zal bovendien nooit meer bedragen dan het door de verzekeraar van leverancier maximaal uit te keren bedrag.
 5. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van leverancier te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van leverancier wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 6. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade is uitgesloten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, bouwplaats- en steigerkosten, begeleidingskosten en toezicht. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.
 7. Opdrachtgever zal leverancier vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.
 8. Opdrachtgever is verplicht zich alle noodzakelijke verzekeringen met betrekking tot het door leverancier aangenomen werk, af te sluiten waaronder doch niet uitsluitend een brandzekering. Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 9. Indien leverancier een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever, wordt leverancier door deze derde partij gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, opdrachtgever. Leverancier is richting opdrachtgever of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door leverancier ingeschakelde derde.

Artikel 17: Nederlands recht

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen leverancier en opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland in het arrondissement Oost-Brabant.